Wat is Pony Power voor Kids?

Pony Power voor Kids is een cursusprogramma waarbij de sociale vaardigheden van kinderen in de leeftijd vanaf 6 t/m 12 jaar op spelende wijze worden ontwikkeld.

De cursus bestaat uit 5 lessen met elk een eigen thema. De thema's hebben direct verband met hele praktische situaties, waar uw kind in het dagelijks leven mee te maken heeft.

Doordat we de thema's uitleggen aan de hand van de leefwijze van paarden (bijvoorbeeld lichaamstaal, ruimte nemen, samenwerken, balans vinden), kunnen de kinderen op een heel speelse manier met en van de andere kinderen en pony's leren. Ze zien overeenkomsten en verschillen en gaan hiermee aan de slag in oefeningen met de pony's.

Er is veel beweging in deze cursus, letterlijk omdat de kinderen en de pony's elkaar in beweging zetten, maar zeker ook in figuurlijke zin. Door in beweging te komen worden tegelijkertijd gevoelens, zintuigen en denkprocessen in beweging gebracht. Kinderen worden daardoor meer bewust van hun eigen handelen, hun eigen zijn en hun eigen plek in het geheel.

Onze Pony’s Banjer, Bloem en Bas, onze Pony Power voor Kids coaches

Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat kinderen in de nabijheid van dieren veiligheid en vertrouwen ervaren, dit zorgt voor emotionele balans. Ze worden niet beoordeeld of veroordeeld, en mogen geheel zichzelf zijn.

Het samenzijn met de pony's versterkt het positieve zelfbeeld en geeft een kind veel zelfvertrouwen. Door het aanraken en knuffelen van de pony wordt er een 'positief' stofje aangemaakt in de hersenen (oxytocine) van het kind, waardoor het kind zijn of haar zorgen even kan vergeten.

Daarnaast leert het kind ook over gedragsvaardigheden. De pony spiegelt het kind, en reageert op zijn/haar gedrag. Hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en de gevolgen hiervan. Ze leren zich snel aanpassen doordat ze dit direct in de praktijk met de pony oefenen. Deze directe feedback zorgt voor essentiële leermomenten tijdens de lessen.

Er wordt tijdens de cursus niet paardgereden, alle oefeningen worden vanaf de grond verricht.

Het Pony Power voor Kids werkboek.

Elk kind krijgt zijn of haar eigen persoonlijk Pony Power werkboek. Hierin staat de theorie van de 5 lesthema's uitvoerig beschreven aan de hand van praktische oefeningen. De oefeningen worden voor een klein gedeelte tijdens de cursus uitgevoerd. Het kind neemt het lesboek iedere week mee naar huis zodat er ook thuis in het boek gewerkt kan worden.

Het Pony Power voor Kids Werkboek van Hoogveld Coaching

Het liefst samen met ouders, broers, zussen of andere familieleden. Doordat het gezin ook deelnemer wordt van de lesstof zal het geleerde nog meer betekenis gaan krijgen. De kracht van deze cursus zit hem voor een deel in de driehoek kind-coach-ouders. Het blijft niet bij de 2 uurtjes Pony Power voor Kids , het leeft door thuis, op school en bij activiteiten buitenshuis.

Wat zeggen andere over de Pony Power voor Kids cursus?

Ouders van kinderen welken de cursus al gevolgd hebben, waarderen deze met gemiddeld een 9,5. Vooral de praktische leermethode in combinatie met de pony's wordt als positief en effectief ervaren door zowel kinderen als ouders.

Mocht je aan de hand van wat hierboven staat nog vragen hebben over Pony Power voor Kids neem dan gerust contact op via de telefoon, email of via een contact verzoek. Als je net zo enthousiast bent als de mensen die je voor zijn gegaan, dan kun je onderaan de pagina alles lezen over de inhoudt van de cursus, of je meteen registreren via ons Pony Power voor Kids registratieformulier.

Afstemmen

Pony Power voor Kids Afstemmen - Hoogveld Coaching

Op een speelse wijze leren over afstemmen, contact maken en aanpassen. Kijken naar de ander en reageren.

Oordeelloos

Pony Power voor Kids Oordeelloos - Hoogveld Coaching

Even helemaal jezelf mogen zijn. Jij bent perfect zoals je bent. Essentieel in de ontwikkeling van het jonge kind.

Zelfbeeld

Pony Power voor Kids Zelfbeeld - Hoogveld Coaching

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? De pony leert het kind duidelijk te zijn en zichzelf te uiten naar anderen toe.

De Pony Power voor Kids cursus

Doordat de Pony Power voor Kids trainingen met hulp van een pony of paard worden gegeven, oefenen de kinderen op een speelse, educatieve en praktijkgerichte wijze de sociale omgangsvormen, de lichaamstaal en het samenwerken. Daarbij verbetert hun eigenwaarde, het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen.

De kinderen werken samen aan opdrachten binnen een bepaald thema. Zij ontvangen directe reactie (feedback) van de pony of het paard, maar ook wordt besproken wat er gebeurt tijdens de oefeningen. Deze directe feedback zorgt voor essentiële leermomenten tijdens de Pony Power voor Kids trainingen.

De pony Power voor Kids oefeningen vinden plaats vanaf de grond, er wordt niet paardgereden. Het is belangrijk dat de kinderen kleding en schoenen die lekker zitten en vies mogen worden. Dat is een must tijdens de trainingsmomenten.

De Pony Power cursus is inclusief:

  • 5 lessen met elk een nieuw thema;
  • een uniek eigen Pony Power werkboek;
  • een diploma uitreiking;
  • een verslag voor de ouders;
  • terugkomdag, ca. 6 weken na het einde van de cursus;
  • begeleiding door 1 goed opgeleide ervaren coach en een assistente.

Kosten van de cursus bedragen 295,00 euro inclusief btw, materialen, drinken en fruit.

Maximaal aantal deelnemers per training is 6 kinderen.

Deelname aan de cursus vindt plaats op volgorde van inschrijving. Indien de cursus vol zit, kan uw kind op de wachtlijst voor een volgende cursus geplaatst worden.

Uw inschrijving wordt geregistreerd na ontvangst van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Na betaling van de kosten is de inschrijving definitief.

De training wordt verzorgd door Manon en assistente. Manon is professioneel opgeleid als coach. Daarnaast heeft Manon zich gespecialiseerd in het coachen met behulp van paarden en is onder andere ook gespecialiseerd in het begeleiden van groepsprocessen en in het bezit van een VOG.

De cursus vindt plaats op locatie:

  • Hoogveld Coaching
  • Uilenburgsestraat 11
  • 6666 LA Heteren


Algemene voorwaarden voor de uitvoering van Pony Power voor Kids en aanverwante activiteiten

Artikel 1 Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hoogveld Coaching gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door Hoogveld Coaching uitgebrachte offertes en opdracht bevestigingen.

2. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op aanvraag door Hoogveld Coaching gratis verstrekt.

3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Puur Hoogveld Coaching een overeenkomst aan gaat of met wie Hoogveld Coaching in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

4. Cliënt: degene die deelneemt aan een begeleidings- en/of coaching traject of cursus, workshop of training.

5. Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook.

6. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Hoogveld Coaching en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.

7. Diensten: Alle door Hoogveld Coaching aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding dan wel onderwijs of advisering, alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogveld Coaching diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Niet alleen Hoogveld Coaching, maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de cliënt zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Hoogveld Coaching uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Acceptatie

Door ondertekening verklaart opdrachtgever dat de cliënt in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert.

Artikel 4. Offertes

1. De door Hoogveld Coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Hoogveld Coaching is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro's en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.

3. Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van Hoogveld Coaching van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan Hoogveld Coaching doorberekenen aan de opdrachtgever.

4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Hoogveld Coaching beschikbare informatie.

5. Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij.

Artikel 5. Uitvoering van overeenkomsten

1. De gesloten overeenkomsten tussen Hoogveld Coaching en opdrachtgever leiden voor Hoogveld Coaching tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Hoogveld Coaching gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Hoogveld Coaching verlangd kan worden.

2. De cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de cliënt naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.

3. Mocht de coach tijdens het coach traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hoogveld Coaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hoogveld Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hoogveld Coaching worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hoogveld Coaching zijn verstrekt, heeft Hoogveld Coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Hoogveld Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hoogveld Coaching is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. Contractduur en opzegging

1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. In geval dat restitutie van vooruitbetaalde bedragen niet mogelijk is, is dit schriftelijk overeengekomen.

3. In het geval van onderwijs/cursussen of workshops heeft de cliënt na inschrijving een bedenktijd van 14 dagen om de inschrijving ongedaan te maken.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Hoogveld Coaching zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Hoogveld Coaching de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Hoogveld Coaching daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Informatie met betrekking tot de cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal Hoogveld Coaching niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de cliënt of aan de wettelijke autoriteiten meldt.

3. Aan de opdracht zal door Hoogveld Coaching niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

1. Voor zover auteurs, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Hoogveld Coaching ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Hoogveld Coaching houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

2. Hoogveld Coaching behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Betaling en verzuim

1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Hoogveld Coaching aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Hoogveld Coaching gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld.

3. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Hoogveld Coaching en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Hoogveld Coaching onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Als van Hoogveld Coaching meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Hoogveld Coaching voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

 

Artikel 11. Incassokosten

Ingeval Hoogveld Coaching om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten) aansprakelijkheid is Hoogveld Coaching niet gehouden tot enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden. Hoogveld Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de cliënt zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart de cliënt alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.

2. De aansprakelijkheid van Hoogveld Coaching is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van wat in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langer looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Hoogveld Coaching of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Hoogveld Coaching aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Hoogveld Coaching afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Hoogveld Coaching in verband met die verzekering draagt.

4. Elke aansprakelijkheid van Hoogveld Coaching voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

1. Hoogveld Coaching heeft het recht om zonder opgave van reden het coaching traject of de workshop / training of cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Hoogveld Coaching betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

2. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het coaching traject of de workshop/training of cursus te annuleren per aangetekend verzonden brief (zie 3 en 4), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.

3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 6 weken voor aanvang van het coaching traject of de workshop / training of cursus, kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleiding- of coaching traject te voldoen.

4. Bij annulering binnen 6 weken tot en met 4 weken voor aanvang van het coaching traject of de workshop / training is Hoogveld Coaching gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 4 weken het volledige bedrag.

5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van het coaching traject of de workshop/training of cursus de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

6. Een particulier/individueel begeleiding- of coaching gesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, is Hoogveld Coaching gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht;

7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 14. Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een overeenkomst met Hoogveld Coaching wordt aan Hoogveld Coaching toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Hoogveld Coaching als vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken voor haar eigen administratieve doeleinden.

2. Hoogveld Coaching respecteert de Europese Privacywet Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) en zal de gegevens verwijderen indien hiertoe wordt verzocht.

Artikel 15. Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen Hoogveld Coaching en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Hoogveld Coaching gevestigd is.

Artikel 16. Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens Hoogveld Coaching aan opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.