NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) Kwaliteitskeurmerk

Hoogveld Coaching is aangesloten bij de NOBCO voor het kwaliteitskeurmerk welke de professionaliteit waarborgt van de aangesloten coaches. De NOBCO omschrijft de organisatie zelf als volgt: 

NOBCO is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaches in Nederland. NOBCO werkt continu en actief aan de professionalisering van het coach vak. Hiertoe certificeert en faciliteert NOBCO aangesloten coaches en opleiders, zodat zij het Europees gewaardeerde EIA- en EQA-keurmerk mogen voeren. NOBCO is licentiehouder van beide kwaliteitskeurmerken. Zoek je een professionele coach of coachopleiding? Met een EIA-gecertificeerde coach en met een EQA-gecertificeerde opleiding kies je voor kwaliteit en professionaliteit.

De NOBCO heeft binnen het EIA/EQA keurmerk zijn er 4 niveaus, voor ieder niveau zijn er een aantal voorwaarden waar aan voldaan dient te worden om het bijbehorende keurmerk te mogen gebruiken. De niveaus zijn voornamelijk gebaseerd op ervaring. Hoogveld Coaching mag het keurmerk practitioner voeren voor beide keurmerken.

De Coaching Monitor

Hoogveld Coaching maakt gebruik van de coaching monitor. De Coaching Monitor biedt aan inkopers van coaching meer zekerheid over de kwaliteit van de ingehuurde coach en het rendement van een coachtraject. De Monitor maakt de effectiviteit van individuele coachtrajecten zichtbaar. Hieronder staat een animatiefilm van de Coaching Monitor waarin kort wordt uitgelegd (1,47 minuten) wat de Monitor is en hoe deze werkt.

Ethische Code, Klachtenregeling & Algemene Voorwaarden

Hoogveld Coaching doet haar werkzaamheden uitvoeren naar de internationale ethische code welke door de NOBCO is opgezet, eveneens kunt u via de NOBCO een klacht indienen op het moment dat u het met beslissingen of uitvoering van of door Hoogveld Coaching niet eens bent. Wat het inhoudt en hoe u op de juiste manier gebruik kan maken hiervan en is hieronder omschreven in de harmonika menu's. Tevens kunt u daar de NOBCO algemene voorwaarden voor beroepscoaches waar wij gebruik van maken.

INTERNATIONALE ETHISCHE CODE

 

Voor Coaches & Mentors

 

PREAMBULE

Overwegende dat:

 

 • alle bij de NOBCO aangesloten coaches bij hun aansluiting hebben verklaard te zullen “werken volgens de Ethische Gedragscode van de NOBCO en zich bij klachten te zullen onderwerpen aan het bij deze gedragscode behorende klachtenreglement, zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen komen te luiden”;
 • de NOBCO zich heeft aangesloten bij de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) en dat dientengevolge alle bij de NOBCO aangesloten coaches tevens individueel lid zijn van de EMCC;
 • de EMCC en de Association for Coaching (AC) in februari 2016 gezamenlijk een nieuwe ethische code voor coaches en mentoren in het leven hebben geroepen: de “Global Code of Ethics for Coaches & Mentors” en dat alle leden van EMCC en AC vanwege hun lidmaatschap geacht worden deze nieuwe ethische code te volgen;
 • deze nieuwe ethische code – anders dan de Ethische Gedragscode van de NOBCO (EGC) – voldoet aan de vereisten van de “Professional Charter for Coaching and Mentoring” die door de EMCC en de International Coach Federation (ICF) gezamenlijk bij de Europese Unie is gedeponeerd;
 • een vergelijking heeft uitgewezen dat – met uitzondering van de drie “uitgangspunten” – alle essentiële onderdelen van de EGC in deze nieuwe ethische code terug te vinden zijn;
 • de NOBCO eraan hecht dat de bij de NOBCO aangesloten coaches werken volgens eenzelfde ethische code als de leden van de EMCC in andere aangesloten landen en dat het daarom aanbeveling verdient om deze nieuwe ethische code ook in Nederland in te voeren.

 

heeft het bestuur van de NOBCO besloten om met handhaving van de drie oorspronkelijke uitgangspunten, te weten:

 

De NOBCO gaat ervan uit dat:

 1. de coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé - als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen. wat hij wél of niet wil. Dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
 2. de coachee en de coach elkaar volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden.
 3. tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach.

 

De NOBCO Ethische Gedragscode (EGC) zoals bedoeld in de aansluitingsovereenkomst – met ingang van 1 januari 2017 – te vervangen door de onderstaande:

 

INTRODUCTIE EN DOEL

Deze ethische code is ondertekend door de volgende organisaties (“de organisaties”):

 • Association for Coaching (“AC”)
 • European Mentoring and Coaching Council (“EMCC”)

 

Als ledenorganisaties richten wij ons op het handhaven en bevorderen van een excellente werkwijze in coaching en mentoring. Als onderdeel van hun lidmaatschap hebben al onze leden verklaard te zullen werken volgens de elementen en principes van deze ethische code. Deze ethische code is afgestemd op en voldoet aan de eisen van de “Professional Charter for Coaching and Mentoring“. Dit volgens Europese wetgeving opgestelde Charter is geregistreerd in de database van de Europese Unie met initiatieven voor zelfregulatie in Europa.
Deze ethische code geeft aan welke zorgvuldige werkwijze in coaching en mentoring verwacht mag worden en bevordert de ontwikkeling van excellentie in coaching en mentoring met als doel om:

 • voor al onze leden te voorzien in passende richtlijnen, verantwoordelijkheden en bindende gedragsregels
 • vast te leggen hoe van onze leden wordt verwacht dat zij in hun werk met cliënten handelen, zich gedragen en presteren
 • in samenhang met de professionele competenties van onze beide organisaties, richting te geven aan de professionele ontwikkeling en groei van onze leden te bieden
 • te dienen als richtsnoer voor diegenen die zich niet zozeer beschouwen als een professionele coach of mentor maar in hun werk wel vaardigheden vanuit coaching of mentoring gebruiken.

Waar leden in hun werk met cliënten tekortschieten ten opzichte van deze verwachtingen en richtlijnen zal deze ethische code worden gebruikt als basis voor het behandelen van klachten en het treffen van disciplinaire maatregelen op basis van de in onze beide organisaties geldende klachtenprocedures.

 

ETHISCHE CODE

De ethische code telt vier paragrafen en geeft de algemene verwachtingen weer van onze beide organisaties inzake professioneel gedrag en handelen:

 1. Terminologie
 2. Werken met cliënten
 3. Professioneel handelen
 4. Excellente beroepsuitoefening

1. Terminologie

 • a. Iedere organisatie zal nauwkeurig vaststellen welke van hun leden en andere belanghebbenden geacht worden volgens deze code te werken (hierna te noemen: de “leden’).
 • b. Voor goed begrip van deze ethische code (hierna te noemen: de “code”) is het van belang dat leden bekend zijn met de binnen hun eigen organisatie geldende definities en terminologie betreffende de exacte betekenis van in deze code gebruikte sleutelwoorden zoals bijv. coach, coaching, cliënt, lid, mentor, mentoring, opdrachtgever, supervisor en supervisie.

2. Werken met cliënten

 

 

Context

 • 2.1 Leden doen hun uiterste best om de verwachtingen van hun cliënten en opdrachtgevers goed te begrijpen en het eens te worden over hoe zij van plan zijn om hieraan te voldoen

 

Contractering

 • 2.2 Alvorens met een cliënt aan het werk te gaan maken leden duidelijk dat zij volgens deze code zullen werken. Leden wijzen hun cliënten en opdrachtgevers daarbij ook op de bestaande klachtenprocedures van hun organisaties.
 • 2.3 Voordat zij met een cliënt gaan werken zorgen leden er voor dat hun cliënt op de hoogte is van de aard en voorwaarden van iedere coaching- of mentoringovereenkomst, hieronder begrepen afspraken inzake financiën, logistiek en vertrouwelijkheid en dat hij deze ook goed begrijpt.
 • 2.4 Leden zijn open over hun werkwijze en geven de cliënt op diens verzoek informatie over de daarbij spelende processen.
 • 2.5 Leden zorgen er voor dat de duur van de overeenkomst geschikt is om de doelstellingen van de cliënt en de opdrachtgever te bereiken en zij doen hun best om er voor te zorgen dat de cliënt niet afhankelijk van hen wordt.

 

Integriteit

 • 2.6 Leden geven hun relevante professionele kwalificaties, ervaring, opleiding, certificeringen en accreditaties correct en eerlijk op aan cliënten, opdrachtgevers, leden, coaches en mentoren.
 • 2.7 Wanneer zij met iemand in gesprek zijn geven leden correct en eerlijk aan welke potentiële waarde zij als coach of mentor zouden kunnen bieden.
 • 2.8 Leden schrijven werk, ideeën en materialen van anderen toe aan de auteur en claimen het niet als eigen werk.

 

Vertrouwelijkheid

 • 2.9 Tenzij zij wettelijk verplicht zijn om informatie te verstrekken nemen leden bij hun werk met cliënten de hoogste mate van vertrouwelijkheid in acht.
 • 2.10 Leden bewaren en vernietigen alle cliëntgegevens, waaronder begrepen digitale bestanden en communicatie, zodanig dat vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid en privacy gewaarborgd zijn en alle van toepassing zijnde regelgeving gevolgd wordt.
 • 2.11 Leden stemmen met cliënten en opdrachtgevers duidelijk af onder welke condities vertrouwelijkheid niet kan worden gewaarborgd (bijv. illegale activiteiten, gevaar voor zichzelf of anderen etc.) en proberen het over deze beperking van vertrouwelijkheid zoveel mogelijk eens te worden.
 • 2.12 Leden bespreken met cliënten dat zij supervisie/intervisie hebben en dat het mogelijk is dat zij hierbij anoniem over de cliënt spreken. De cliënt moet worden gerustgesteld dat ook voor de supervisie/intervisie zelf vertrouwelijkheid geldt.
 • 2.13 Indien de cliënt een kind of een kwetsbare volwassene is maken leden met diens verzorgers of voogd afspraken om te zorgen voor een mate van vertrouwelijkheid die in het belang van die persoon is en die past binnen geldende wet- en regelgeving.

 

Ongepaste interacties

 • 2.14 Betreffende hun omgang, zowel fysiek als anderszins, met cliënten of opdrachtgevers zijn leden verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van grenzen, die duidelijk en passend zijn en rekening houden met culturele verschillen.
 • 2.15 Leden onthouden zich van iedere romantische of seksuele verhouding met lopende cliënten, opdrachtgevers, studenten of supervisanten. Daarnaast zullen leden attent zijn op de mogelijkheid van eventuele seksuele intimiteit met bovengenoemden en passende actie ondernemen om deze intimiteit te vermijden of teneinde voor een veilige omgeving te zorgen de opdracht beëindigen.

 

Belangenverstrengeling

 • 2.16 Leden maken geen misbruik van een cliënt of proberen niet om een ongepast voordeel vanuit de relatie te verkrijgen – financieel of niet-financieel.
 • 2.17 Om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen maken leden een onderscheid tussen een coaching- of mentoringrelatie en andere soorten relaties, zoals eenvriendschap of een zakelijke relatie.
 • 2.18 Leden onderkennen de mogelijkheid van belangenverstrengeling van zakelijke of persoonlijke aard die uit de werkrelatie kan voortvloeien en vinden daar snel een goede oplossing voor die geen nadeel voor de cliënt, de opdrachtgever of het lid inhoudt.
 • 2.19 Leden houden er rekening mee dat de relatie met een cliënt invloed kan hebben op de relaties met andere cliënten en bespreken elke mogelijke belangenverstrengeling met degenen die daarmee te maken kunnen hebben.
 • 2.20 Leden bespreken ieder conflict openlijk met de cliënt en zijn bereid om zich uit de relatie terug te trekken indien er een conflict ontstaat dat niet goed kan worden opgelost.

 

Beëindigen van professionele relaties & doorlopende verantwoordelijkheden

 • 2.21 Leden respecteren het recht van de cliënt om de opdracht op ieder gewenst moment te beëindigen, met inachtneming van de hierover gemaakte afspraken in de coaching- of mentoringovereenkomst.
 • 2.22 Als leden van mening zijn dat de cliënt of opdrachtgever beter gediend is door een andere coach, mentor of een andere vorm van professionele hulp moedigen zij de cliënt of opdrachtgever aan om de coaching of mentoring opdracht te beëindigen.
 • 2.23 Leden begrijpen dat hun professionele verantwoordelijkheden ook ná beëindiging van de professionele relatie voortduren. Deze omvatten:
 • handhaving van de overeengekomen vertrouwelijkheid van alle informatie betreffende cliënten en opdrachtgevers
 • veilige opslag van alle op de relatie betrekking hebbende dossiers en gegevens
 • vermijding van het misbruik maken van de vroegere relatie waardoor twijfel zou kunnen ontstaan over de professionaliteit of integriteit van het lid of de beroepsgroep
 • nakoming van alle gemaakte follow-up afspraken.

 

 

3. Professioneel handelen

 

Handhaven van de reputatie van coaching en mentoring

 • 3.1 Van leden wordt verwacht dat zij zich op een wijze gedragen die te allen tijde positief afstraalt op en de goede reputatie handhaaft van het beroep van coach of mentor.
 • 3.2 Van leden wordt verwacht dat zij respect tonen voor de variëteit van coaches, mentoren en anderen binnen de beroepsgroep van coaches en mentoren en voor hun verschillende benaderingen van coaching en mentoring.

 

Erkennen van gelijkheid en diversiteit

 • 3.3 Van leden worden verwacht dat zij zich houden aan de beginselen en het beleid van hun beroepsorganisatie ten aanzien van diversiteit.
 • 3.4 Leden vermijden om, op welke grond dan ook, welbewust te discrimineren en proberen hun gevoel voor mogelijke discriminatie voortdurend aan te scherpen.
 • 3.5 Leden kennen de mogelijkheid van onbewuste vooroordelen en proberen te allen tijde een respectvolle en inclusieve benadering te hebben die individuele verschillen omarmt en onderzoekt.
 • 3.6 Als zij collega’s, medewerkers, dienstverleners, cliënten of deelnemers zich discriminerend zien gedragen spreken leden hen hier op een ondersteunende manier op aan.
 • 3.7 Leden letten in hun communicatie, gesproken, geschreven of non-verbaal, goed op onbedoelde discriminatie.
 • 3.8 Leden nemen deel aan ontwikkelingsactiviteiten die hun bewustzijn ten aanzien van gelijkheid en diversiteit kunnen vergroten.

 

Schendingen van professioneel gedrag

 • 3.9 Leden aanvaarden dat iedere vastgestelde overtreding kan leiden tot sancties waaronder verlies van accreditatieniveau en/of lidmaatschap van de organisatie. In het belang van cliëntveiligheid, het bewaken van kwaliteitsstandaarden en het handhaven van de reputatie van coaching en mentoring kunnen de organisaties gegevens over dergelijke overtredingen onderling uitwisselen.
 • 3.10 Leden zorgen er voor dat in publicaties of promotiemateriaal geen onjuiste of misleidende claims worden gedaan of gesuggereerd inzake hun professionele vaardigheden, kwalificaties of accreditatie.
 • 3.11 Een lid kan een ander lid aanspreken wanneer hij redelijke grond heeft om aan te nemen dat dit lid zich onethisch gedraagt en zal, indien dit niet tot een goede oplossing leidt, deze persoon bij de organisatie aangeven.

 

Wettelijke en statutaire verplichtingen

 • 3.12 Leden dienen op de hoogte te blijven van en zich te houden aan statutaire/wettelijke vereisten in het land waar zij werkzaam zijn en te werken binnen beleid/procedures in de context waarin de coaching of mentoring plaats vindt.
 • 3.13 Leden houden passende en accurate dossiers van hun werk met cliënten bij, zorgen ervoor dat deze vertrouwelijk blijven en veilig worden bewaard en houden zich aan de wetgeving van hun land ten aanzien van het beschermen van gegevens en privacy.
 • 3.14 Leden zorgen er, binnen de context van het land waarin zij werkzaam zijn, voor dat zij een passende verzekering voor beroepsaansprakelijkheid hebben die dekking biedt voor hun werk als coach en mentor.

 

 

4. Excellente beroepsuitoefening

 

Vermogen om te presteren

 • 4.1 Leden worden geacht te beschikken over de kwalificaties, vaardigheden en ervaring die past bij de behoeften van de cliënt en zij dienen te werken binnen de grenzen van hun competentie. Indien nodig verwijzen leden de cliënt naar meer ervaren of geschikte coaches, mentors of professionals.
 • 4.2 Leden worden geacht voldoende fit en gezond te zijn om hun werk als coach of mentor te doen. Als dat niet het geval is, of als zij er niet zeker van zijn of zij qua gezondheid in staat zijn om hun werk te doen dienen zij professionele hulp in te schakelen. Indien noodzakelijk of wenselijk zorgt de coach of mentor er voor dat zijn werk als coach wordt afgerond en dat de cliënt voor ondersteuning naar een ander wordt verwezen.

 

Permanente supervisie/intervisie

 • 4.3 Ter ondersteuning van hun leerproces en voortdurende professionele ontwikkeling reflecteren leden regelmatig op hun werk.
 • 4.4 Leden hebben supervisie van een voldoende gekwalificeerde supervisor of nemen deel aan een intervisiegroep met een frequentie die past bij hun coaching- of mentoringpraktijk, de vereisten van hun beroepsorganisatie en hun accreditatieniveau.
 • 4.5 Leden zorgen ervoor dat een al bestaande relatie met hun supervisor of lid van hun intervisiegroep de kwaliteit van de supervisie/intervisie niet in de weg staat.
 • 4.6 Om ondersteuning en/of advies te krijgen bespreken leden ethische dilemma’s en, mogelijke dan wel werkelijke, overtredingen van deze code met hun supervisor of intervisiegroep.

 

Voortdurende professionele ontwikkeling en reflectie

 • 4.7 Leden reflecteren met regelmaat op hun werk met cliënten, hun coaching en mentoring praktijk en hun eigen leerproces en ontwikkeling.
 • 4.8 Leden ontwikkelen hun competentie als coach en/of mentor door het volgen van een bij hun niveau passend aantal uren relevante opleiding en/of Permanente Educatie (PE)
 • 4.9 Leden proberen een bijdrage aan de coaching en mentoring gemeenschap te leveren die bij hun niveau past. Dit kan verschillende vormen hebben, bijv. informele collegiale ondersteuning van andere coaches en mentors, het verder ontwikkelen van het vak, onderzoek en schrijven enz.
 • 4.10 Leden evalueren de kwaliteit van hun werk systematisch, bijv. door het vragen van feedback van cliënten en andere belanghebbenden.

KLACHTENREGLEMENT STICHTING NOBCO

 

 

Preambule

 

Het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO) heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daartoe het onderhavige reglement vastgesteld. Bij de NOBCO aangesloten coaches hebben in de ‘overeenkomst tot aansluiting’ de gelding van deze klachtenregeling aanvaard.

Klachten kunnen zich richten tegen bij de NOBCO aangesloten coaches. Klachten worden behandeld door een klachtencommissie, waarvan de samenstelling en de bevoegdheden in dit reglement zijn geregeld.

De klachtenprocedure strekt ertoe om in voorkomend geval een onafhankelijk oordeel te krijgen over de vraag of een NOBCO coach heeft gehandeld conform hetgeen in vergelijkbare gevallen van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach mag worden verwacht. In deze gevallen kan een klacht worden ingediend over het handelen van de coach of over de financiële aspecten van de dienstverlening van de coach. De klachtencommissie zal het handelen van de coach toetsen aan de Ethische Gedragscode, waaraan elke NOBCO coach zich onvoorwaardelijk heeft verbonden, alsmede aan de meer algemeen geldende normen die in het maatschappelijk verkeer van toepassing zijn.

Het bestuur van de NOBCO streeft met deze professionele klachtenbehandeling naar het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door NOBCO-coaches.

De NOBCO beschouwt bekendmaking van de uitspraken van de klachtencommissie als een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten coaches. Uitspraken van de klachtencommissie worden in geanonimiseerde vorm gepubliceerd op de website van de NOBCO.

 

 

1. Definities

 

Bestuur

Het bestuur van de NOBCO

 

Cliënt

Een ieder die als coachee of als opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van een bij de NOBCO aangesloten coach

 

Coach

Een bij de NOBCO aangesloten beroepscoach

 

Coachee

Degene die op grond van een coachingovereenkomst coaching ontvangt van een coach

 

Coachingovereenkomst

De – al dan niet schriftelijke – overeenkomst die de coach met de cliënt gesloten heeft, voordat zij overgaan tot uitvoering van de opdracht.

 

Coachingrelatie

De relatie die tussen coach en coachee ontstaat wanneer zij – al dan niet op basis van een schriftelijke overeenkomst – contact met elkaar hebben in het kader van een opdracht tot coaching.

 

Derden

Degenen die, ofschoon geen coachee of opdrachtgever, een gegronde reden hebben om een klacht in te dienen tegen een bij de NOBCO aangesloten beroepscoach, over het beroepsmatig handelen van de coach.

 

Ethische Gedragscode van de NOBCO

Voor alle NOBCO-coaches geldende beginselen die tot leidraad dienen voor het professioneel functioneren van NOBCO-coaches, te raadplegen op de NOBCO-website (https://www.nobco.nl/keurmerk/gedragscode).

 

Klacht

Een per e-mail geuit bezwaar over het handelen of nalaten van de coach in het kader van de coachingrelatie.

 

Klachtencommissie

De door het bestuur van de NOBCO ingestelde commissie, die is belast met het onderzoeken en beoordelen van klachten.

 

Klager

De cliënt of de derde die zich met een klacht over een bij de NOBCO aangesloten coach tot de Klachtencommissie wendt.

 

NOBCO

De stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

 

Opdrachtgever

Degene die met de coach een coachingovereenkomst heeft gesloten ten behoeve van coaching van een coachee.

 

Secretariaat

Het secretariaat van de NOBCO.

 

Status

Het niveau van accreditatie, certificatie of registratie dat aan een coach is toegekend door de EMCC.

 

 

2. Samenstelling, benoeming en ontslag van (leden van) de Klachtencommissie;

onafhankelijkheid

 

Werkwijze van de Klachtencommissie

 • 2.1. De leden van de Klachtencommissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur van de NOBCO.
 • 2.2. De Klachtencommissie bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 5 leden. De door het bestuur van de NOBCO als zodanig aangewezen voorzitter van de Klachtencommissie is jurist en is geen bij de NOBCO aangesloten coach. De overige leden van de Klachtencommissie zijn werkzaam als coach (minimaal op Senior Practitioner EIA niveau) en zijn aangesloten bij de NOBCO. Leden van de Klachtencommissie kunnen niet tevens bestuurslid van de NOBCO zijn.
 • 2.3. Bij afwezigheid van de voorzitter wijzen de andere leden een plaatsvervangend voorzitter aan.
 • 2.4. Bij ontstentenis van een lid kan de Klachtencommissie niettemin oordelen over klachten, mits de klacht wordt behandeld en beoordeeld door ten minste 2 leden. Bij langdurige ontstentenis kan het bestuur van de NOBCO een tijdelijk lid benoemen.
 • 2.5. Het lidmaatschap van de Klachtencommissie eindigt door:
  • overlijden van het lid;
  • opzegging van het lid;
  • opzegging door het bestuur wegens het door het lid kennelijk op onvoldoende wijze vervullen van de functie of verwaarlozing van de taak;
  • opzegging door het bestuur om redenen op grond waarvan handhaving van het lid redelijkerwijs niet van de NOBCO kan worden verlangd.
 • 2.6. Indien de onafhankelijkheid van een lid van de Klachtencommissie in een voorkomend geval in het gedrang komt, maakt het lid daarvan onverwijld melding aan de overige leden van de Klachtencommissie en zal het lid geen bemoeienis hebben met de behandeling van de betreffende klacht op welke wijze dan ook. Het lid neemt derhalve geen deel aan en is niet aanwezig bij beraadslagingen over de betreffende klacht. In dergelijke gevallen zal de Klachtencommissie het bestuur verzoeken voor de behandeling van deze specifieke klacht een tijdelijk lid te benoemen voorzover de commissie in dat geval uit minder dan 3 leden bestaat.
 • 2.7. Vergaderingen en hoorzittingen van de Klachtencommissie zijn besloten. Door de Klachtencommissie vervaardigde aantekeningen en verslagen van vergaderingen en hoorzittingen worden niet aan klager en coach, noch aan derden verstrekt.
 • 2.8. De Klachtencommissie zorgt er voor dat zowel klager als coach steeds zoveel mogelijk gelijkelijk geïnformeerd wordt.
 • 2.9. De kosten van de instandhouding Klachtencommissie worden gedragen door de NOBCO. De Klachtencommissie kan zich, ter wille van de kwaliteit van haar oordeelsvorming, laten bijstaan door één of meer deskundigen. De daaraan verbonden kosten zullen, voor zover deze als redelijk zijn aan te merken, worden gedragen door de NOBCO. Door het bestuur wordt een regeling voor vacatiegelden en een vergoeding voor reis- en onkosten voor de leden van de Klachtencommissie en de te raadplegen deskundigen vastgesteld.
 • 2.10. De leden van de Klachtencommissie en het bestuur en anderen die vanwege hun functie of hun deskundigheid bij de behandeling van een klacht zijn betrokken, hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hen uit hoofde van hun functie als lid van de Klachtencommissie dan wel uit hoofde van hun betrokkenheid bij de klacht bekend is geworden.
 • 2.11. Deze geheimhoudingsplicht blijft onverkort van kracht na beëindiging van de werkzaamheden voor de Klachtencommissie of voor de NOBCO. De geheimhoudingsplicht vervalt indien enig wettelijk voorschrift betrokkene tot bekendmaking verplicht of de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit uit zijn taak bij de uitvoering van het reglement.

 

3. Indienen van een klacht, voortraject

 • 3.1. Klachten kunnen worden ingediend door opdrachtgevers, coachees of door derden, en hebben betrekking op het beroepsmatig handelen van een bij de NOBCO aangesloten coach.
 • 3.2. Een klacht wordt per e-mail ingediend bij het secretariaat van de NOBCO (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en bevat tenminste:
  • naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de klager;
  • naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de coach op wie de klacht betrekking heeft;
  • gegevens over de inhoud van het coaching traject, en indien aanwezig een kopie van de coachingovereenkomst;
  • een deugdelijk onderbouwde omschrijving van de klacht, voorzien van relevante feiten en -indien mogelijk- onderbouwd met schriftelijke stukken, waaronder correspondentie met de coach;
  • informatie over hetgeen is ondernomen om te komen tot een oplossing van de klacht.
 • 3.3. Binnen twee weken na ontvangst van de klacht bij het secretariaat ontvangt de klager een ontvangstbevestiging per e-mail van de Klachtencommissie. De Klachtencommissie correspondeert met klager en coach per e-mail, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven daarvan af te wijken.
 • 3.4. Indien één of meer van de in art. 3.2 genoemde gegevens ontbreken verzoekt de Klachtencommissie de klager om deze gegevens binnen één week alsnog te verstrekken.

 

4. Behandeling van een klacht

 

 • 4.1. Klager wordt in zijn klacht niet ontvankelijk verklaard indien:
  • de klacht anoniem wordt ingediend;
  • de feiten, omstandigheden of gebeurtenissen waarover wordt geklaagd langer dan 18 maanden vóór indiening van de klacht hebben plaatsgevonden, tenzij klemmende redenen de overschrijding van deze termijn rechtvaardigen;
  • door de klager – ook na het verzoek om deze alsnog te verstrekken – niet de volgens artikel 3.2 minimaal vereiste gegevens worden overgelegd.
 • De Klachtencommissie zal een klacht niet (verder) behandelen als de klager de klacht intrekt, tenzij de Klachtencommissie op basis van de haar ter beschikking staande nformatie meent dat het in het belang van de NOBCO is dat de procedure wordt voortgezet, ook al zal klager daarbij niet langer betrokken zijn.
 • 4.2. Indien de Klachtencommissie van mening is dat de gegevens die de klager heeft toegezonden compleet zijn en een voldoende duidelijk beeld geven over de klacht, stuurt zij de klacht toe aan de coach over wie geklaagd wordt. Partijen worden alsdan op de hoogte gesteld van de namen van de leden van de Klachtencommissie die over de klacht zullen oordelen.
 • 4.3. De Klachtencommissie verzoekt de coach binnen vier weken te reageren op de klacht. Deze termijn kan op een daartoe strekkend gemotiveerd verzoek van de coach door de Klachtencommissie worden verlengd. Van een dergelijke verlenging stelt de Klachtencommissie de coach en de klager op de hoogte.
 • 4.4. De Klachtencommissie kan besluiten om één van haar leden te belasten met de uitvoering van een vooronderzoek, ter verzameling van (nadere) feiten en omstandigheden die de commissie nodig heeft voor de beoordeling van de klacht. Indien de Klachtencommissie één van haar leden daartoe aanwijst, worden klager en coach daarvan op de hoogte gesteld.
 • 4.5. De Klachtencommissie kan, indien zij zich op basis van de binnengekomen stukken geen oordeel kanvormen over de klacht, partijen verzoeken om nadere inlichtingen te verschaffen, hun standpunt nader toe te lichten dan wel besluiten om een nader onderzoek te gelasten. In plaats hiervan of in aanvulling hierop kan de Klachtencommissie ook besluiten om partijen uit te nodigen om mondeling gehoord te worden in een hoorzitting.
 • 4.6. De Klachtencommissie kan desgewenst andere personen die enige betrokkenheid hebben bij de gebeurtenissen waarop de klacht betrekking heeft om informatie vragen dan wel oproepen en horen. Klager en coach krijgen gelegenheid op de inhoud van de aldus verkregen informatie te reageren.
 • 4.7. In geval er een hoorzitting wordt gehouden worden betrokkenen in beginsel in aanwezigheid van de andere partij gehoord. Indien de klager of de coach tegen wie de klacht gericht is daarom verzoekt en klemmende redenen daartoe aanleiding geven, kan de Klachtencommissie besluiten om de hoorzitting buiten aanwezigheid van de andere partij te laten plaatsvinden.
 • 4.8. Klager en coach kunnen zich tijdens de klachtprocedure door een adviseur laten bijstaan. Als aan deze adviseur een volmacht is verstrekt of indien deze adviseur advocaat is, zal de Klachtencommissie haar correspondentie desgevraagd richten tot de adviseur. De adviseur kan de klager of coach ook bijstaan tijdens een hoorzitting, mits de klager of coach daarbij ook zelf aanwezig is. Van deze laatste regel kan worden afgeweken op grond van klemmende redenen.
 • 4.9. De klachtenprocedure is kosteloos. De eventuele kosten van (rechts)bijstand, reiskosten deskundigenbijstand en andere kosten die partijen maken met het oog op de klachtenprocedure worden door partijen zelf gedragen.
 • 4.10. De Klachtencommissie kan deskundigen, op eigen initiatief of op verlangen van één van beide partijen verzoeken of toestaan de hoorzitting bij te wonen. Het is ter beoordeling van de Klachtencommissie of een dergelijk verzoek van een partij al dan niet zal worden ingewilligd.

 

5. Uitspraak van de Klachtencommissie

 • 5.1. De Klachtencommissie streeft ernaar tot een uitspraak te komen binnen zes maanden na de dag van indiening van de klacht. Indien de Klachtencommissie die termijn dreigt te overschrijden bericht zij partijen daarover onder vermelding van de tijdspanne die de behandeling tot de uitspraak naar verwachting nog zal vergen.
 • 5.2. De Klachtencommissie kan een klager in zijn klacht niet ontvankelijk verklaren, dan wel de klacht ongegrond dan wel geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren.
 • 5.3. De Klachtencommissie grondt haar oordeel op de inhoud van de gewisselde stukken en verstrekte gegevens alsmede – indien van toepassing – op grond van het besprokene tijdens de hoorzitting en al hetgeen op basis van eigen wetenschap als vaststaand kan worden aangemerkt.
 • 5.4. De Klachtencommissie beslist bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen dan geeft de stem van de (plaatsvervangend) voorzitter de doorslag.
 • 5.5. In het geval een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard kan de Klachtencommissie, indien zij van mening is dat er sprake is van een ernstige mate van verwijtbaarheid aan de zijde van de coach, besluiten de coach een berisping of een ernstige berisping op te leggen.
 • 5.6. De Klachtencommissie motiveert haar uitspraak schriftelijk en zendt deze aan beide partijen en gelijktijdig in afschrift aan het bestuur. De Klachtencommissie kan haar uitspraak, zelfs als deze uitmondt in de niet-ontvankelijkheid van klager in zijn klacht, vergezeld doen gaan van een (niet-bindende) aanbeveling aan de coach waartegen de klacht is gericht, aan het bestuur van de NOBCO, dan wel aan beiden. Een dergelijke aanbeveling zou kunnen luiden dat de Klachtencommissie het bestuur adviseert om de status van de coach terug te brengen naar Pre-EIA niveau of tot het al dan niet tijdelijk beëindigen van de aansluiting van de coach bij de NOBCO (zie ook onder 6.2).
 • 5.7. Als de in artikel 5.67 bedoelde aanbeveling(en) gericht is (zijn) aan de coach, informeert deze binnen twee maanden na ontvangst daarvan het bestuur van de NOBCO of de aanbeveling(en) hem ertoe brengt (brengen) maatregelen te treffen.
 • 5.8. Als de in artikel 5.67 bedoelde aanbeveling(en) gericht is (zijn) aan het bestuur van de NOBCO, brengt het bestuur binnen twee maanden na ontvangst daarvan haar leden via de website of het naar aanleiding van de uitspraak maatregelen zal treffen en zo ja welke.
 • 5.9. Ten behoeve van de publicatie van de uitspraak stelt de Klachtencommissie aan het bestuur tevens een geanonimiseerde versie van de uitspraak ter beschikking.

 

6. Door het bestuur op te leggen maatregelen

 • 6.1. In het geval de Klachtencommissie in haar uitspraak de klacht – al dan niet gedeeltelijk – gegrond heeft verklaard, kan het bestuur besluiten een maatregel jegens de betreffende coach te treffen.
 • 6.2. Een jegens een coach te treffen maatregel kan het volgende inhouden:
  • De EMCC adviseren de status van de coach terug te brengen naar Pre-EIA niveau;
  • Het al dan niet tijdelijk beëindigen van de aansluiting van de coach bij de NOBCO.
 • 6.3. Alvorens een besluit te nemen over een te treffen maatregel treedt het bestuur in overleg met de coach. De coach kan zich bij dit overleg desgewenst laten bijstaan door een adviseur of vertrouwenspersoon.
 • 6.4. Na het overleg met de coach neemt het bestuur een besluit tot het al dan niet treffen van een maatregel.

 

Vastgesteld door het bestuur van de stichting NOBCO d.d. 23 juni 2015

Diversity Statement

 

Our Values

 

 • All individuals should have the opportunity to live autonomous and socially responsible lives
 • Respect is given to the individual and common humanity of all people
 • Relationships shall be carried out without discrimination on the basis of religion, race, colour, creed, disability, nationality, socio-economic status, gender, age, sexual preference, or any other form of diversity
 • Physical, psychological and social violence and oppression are opposed
 • Individuals are encouraged to be aware of their relationship to the world around them, and to choose effectively their own responses and be responsible in their behaviour
 • These values and subsequent actions are to enhance the well-being of individuals and society

 

EMCC aims to conduct its activities in ways that reflect the values listed above and the practices listed below.

 

In order to achieve this for EMCC as a body, we also expect our members and member organisations, and any employees, consultants, advisers or suppliers working with us, to likewise conduct their activities in ways that reflect the same values and follow the same practices.

 

Our Practice

 

 • We avoid knowingly discriminating on any grounds
 • We constantly seek to enhance our own awareness of possible areas of discrimination
 • We aim to challenge in a supportive way any colleagues, employees, service providers, clients or participants whom we perceive to be using discriminatory behaviour
 • We monitor our language, both spoken, written and non-verbal, for inadvertent discrimination
 • We engage in developmental activities that are likely to increase our self awareness, especially in relation to diversity

 

This policy is subject to continual review in order to maintain its currency.

 

With acknowledgements to the International Transactional Analysis Association.

Algemene Voorwaarden - Coaching dienstenAlgemene Voorwaarden voor het leveren van (coaching)dienstenArtikel 1. Definities


1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


§ opdrachtnemer: Hoogveld Coaching die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;


§ opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;


§ diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;


§ coachee: degene die deelneemt aan een begeleiding, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;


2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;


3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;


4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.Artikel 3. Offertes


1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;


2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;


3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst


1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven;


2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;


3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;


4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;Artikel 5. Contractduur en opzegging


1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.


2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst


1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;


2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;


3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;


4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


Artikel 7. Geheimhouding


1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.Artikel 8. Intellectuele eigendom


1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;


2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.Artikel 9. Betaling


1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;


2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.


2. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;


4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;


5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;


6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.


Artikel 10. Incassokosten


In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:


a. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.


b. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso) kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.Artikel 11. Aansprakelijkheid


1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;


2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;


3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;


4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt;


5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.Artikel 12. Annulering/beëindiging van de overeenkomst


1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;


2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;


3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject te voldoen;


4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag;


5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen;


6. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 90 euro. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd;


7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.Artikel 13. Persoonsgegevens


1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.Artikel 14. Geschillenbeslechting


1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;


2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.


Deze algemene voorwaarden zijn op 28 mei 2018 onder nummer 71057927 gedeponeerd bij de KvK te Arnhem